Jadealizer Redgtrosabna

Profesní hodnoty a etické principy v práci učitelePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Taťána GöbelováTéma profesních hodnot a etických principů učitele je teoreticky a výzkumně řešeno v návaznosti na připravovaný profesní standard učitele, jeho část Učitel a jeho profesní Já. Monografie je členěna do sedmi kapitol. V úvodní kapitole jsou popsána vybraná specifika učitelské profese ve vztahu k legislativnímu rámci výkonu profese, profesním kompetencím a profesním činnostem. Druhá kapitola analyzuje oblast profese učitele v etickém diskursu aplikované a normativní etiky. Ve třetí kapitole je analyzována oblast profesního jednání učitele na základě jednotlivých teoretických a etických přístupů. 4. Kapitola vymezuje specifika étosu učitele jako symbolu osobního postoje. V páté kapitole jsou na základě axiologických teorií analyzovány hodnoty, profesní hodnoty a identifikovány charakteristiky dobrých učitelů na základě kvalitativního výzkumu. V šesté kapitole jsou popsány etické principy v profesu učitele. Závěrečná sedmá kapitola popisuje typologii etických dilemat učitelů a intramorálních konfliktů, na základě kvalitativního výzkumu jsou identifikovány a popsány typy etických dilemat v současné pedagogické praxi.


Profesní etika etika filosofická disciplína nauka o morálce teoretická vda ptá se problematizuje morálka souhrn pravidel zaloených na morálních hodnotách platný v dané spolenosti profesionalita leí v blízkosti a vzdálenosti je teba mít schopnost vcítit se ale i schopnost odtupu jen tak lze eit nkteré problémy. V esté kapitole jsou popsány etické principy v profesu uitele. Bursary Québec. Profesní etika ve vychovatelství etické otázky a dilema v mladím kolním vku starím kolním vku v adolescenci a dosplosti. Junior Web Developer Jobs Žádný zážitek.


Etické Principy

Rozvoj profesionality uitel. Etická dilema 3.1 Etická dilema v medicín Etické aspekty poskytování informací o zdravotním stavu Etické aspekty informovaného souhlasu Etické aspekty transfúze krve. povinná literatura KOPIVA Karel. 13 se mravní principy kategorie hodnoty a normy staly zvlátním pedmtem filosofického zkoumání dokonce dív ne vznikla sama . si jisti e naprostá vtina pracovník koly tyto principy ve své kadodenní práci . Profesní hodnoty a etické principy vpráci sociálních pracovník. Program Boise State Culinary Arts. Jak se zotavit z hoření studenta. V páté kapitole jsou na základ axiologických teorií analyzovány hodnoty profesní hodnoty a identifikovány charakteristiky dobrých uitel na základ kvalitativního výzkumu. Objednávejte knihu Profesní hodnoty a etické principy v práci uitele v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Jedním ze základních aspekt výkonu sociální práce jsou etické hodnoty sociálních pracovník a principy jimi uplat ované v sociální práci. Lidská práva v sociální práci 3. Neasová 2010 povauje hodnoty v sociálnej práci za vemi dôleité o zdôvoduje tým e urujú nielen povahu samotnej sociálnej práce povahu vzahu medzi sociálnym pracovníkom a vetkými alími zúastnenými v procese pomáhania kolegovia spolonos . 119 stran ISBN 48083 broováno K 19000 Note. Porovnanie cien tovarov v eobchodoch. Slovník souasné þetiny 2011 tvrdí e etický kodex je soubor pravidel v rámci urþité firmy ap. Práce s etickým kodexem . Střední velikosti vysoké školy v Illinois. Etické kodexy Mezinárodní etický kodex sociálních pracovník 2004 Etika sociální práce principy a Etický kodex sociálních pracovník R 2006. Poslední kapitola se zamuje na etiku v sociální práci popisuje etické principy v sociální práci a zabývá se profesní etikou a profesionalitou sociálního pracovníka.

Internetová archiv webová stránka.


Jak číst knihy PDF v mobilu Profesní hodnoty a etické principy v práci učitele PDF. Beletria (e-knihy) vo formáte PDF Taťána Göbelová.