Jadealizer Redgtrosabna

Psychologie (příručka pro studenty)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Pavel ŘíčanPublikaci jež lze chápat jako středoškolskou učebnici, příručku pro zájemce o psychologii či prostě jen zvídavé čtenáře, lze hodnotit jako knihu veskrze přínosnou a pro začátečníky v oboru psychologie srozumitelně napsanou. Kniha je rozdělena do dvou větších celků (Popis psychických jevů, Cesty psychického výkladu), v nichž se nacházejí logicky, od obecných ke konkrétním poznatkům seřazené pododdíly věnující se základním poznatkům té či oné psychologické oblasti, ať už se jedná o základy psychologie obecné, vývojové, psychologie osobnosti nebo psychologie učení. Osnova knihy vychází z osnov výuky společenských věd na gymnáziích, proto ji ocení především maturující studenti nebo ti, kdo teprve začínají pronikat do oboru (jmenovaným skupinám pomáhá autor v knize při identifikaci jim určeného učiva odlišným grafickým zvýrazněním textu). Pro snadnější vnímání učiva zařadil i množství obrázků, schémat a prakticky zaměřených cvičení, pro zájemce o rozšíření zde nabytých vědomostí pak nezbytný seznam doporučené literatury. Příručka pro studenty uvádějící do samotné podstaty psychologie pomocí výkladu jejích jednotlivých částí.


Bná cena 355 K. Tato píruka je velmi uitená pro pochopení neurologie v jedné z nejvíce kehkých skupin obyvatelstva dti. Psychologie píruka pro studenty Pavel ían . Proč je osu tak návyková. Psychologie píruka pro studenty psychologie humanitní a spoleenské vdy odborná literatura na Vsechny . Web of Science Search Článek.


Knihy ke čtení pro dospívající. Nakladatel . Psychologie. Tato píruka pro studenty strun a jednodue vysvtluje základní pojmy a problematiku psychologie od veobecného popisu tohoto oboru pes konkrétní specifikaci významných jev. Oveno zákazníky. Psychologie píruka pro studenty Modern didakticky zpracovaná uebnice Zkuený autor pedkládá modern didakticky zpracovanou uebnici která vychází z osnov výuky spoleenských vd na gymnáziích. Nejlepší Self Help knihy ke čtení všech dob. Roník stedních kol uebnice Didaktis Literatura pro 3. Titul je zaazen do ánr Populárn nauná ivotní pomoc psychologie ISBN 05326. Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. Praha Portál 2013. tenáské recenze 1 Autoi Kategorie a témata Bibliografické údaje tenáské recenze. Proto je také v knize pouito velké. Píruka pro studenty 2005 Cesta ivotem 1990 Agresivita a ikana mezi dtmi 1995 Psychologie osobnosti 2010 Psychologie osobnosti 2010 vech 17 knih autora. Bojácnost hlavn chronická asto zpsobuje e se ti kteí jí trpí.

Literární zoom pozadí.


E-knihy PDF ve vaší dlani Psychologie (příručka pro studenty) PDF. Tisícky ekníh online Pavel Říčan.