Jadealizer Redgtrosabna

Mezinárodní právo soukromné evropských zemíPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Alexander J. BělohlávekPředkládaná publikace přináší soubor předpisů mezinárodního práva soukromého jednotlivých evropských zemí v překladu do českého jazyka. Ve snaze, aby předkládaný materiál byl maximálně použitelný pro právní praxi, je zde zařazena jak problematika kolizní (hmotněprávní), tak oblast procesní, a to včetně takových speciálních oblastí, jako např. pracovní právo s mezinárodním prvkem, ochrana spotřebitele, obchodování s cennými papíry, oblast směnečného a šekového práva s návazností na zahraničí, ale i oblast právní pomoci. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny přehledem platných bilaterálních smluv jak ve vztahu k České republice tak v právním styku dotčených zemí se Slovenskem, dále postupy při uznávání a ověřování veřejných listin, včetně přehledů orgánů oprávněných k vydávání tzv. apostily ke konkrétním druhům veřejných listin. Naleznete zde také i užitečné internetové odkazy na zahraniční webové stránky s danou tématikou. Práce na překladech do českého jazyka, za účelem jejich publikace, byla vedena maximální snahou o zachování autentické hodnověrnosti normativního textu a věcné správnosti a současného dosažení překladu srozumitelnému české právnické veřejnosti. Překlady byly pořízené autorem, který je sám soudním tlumočníkem, jakož i za podpory dalších kvalifikovaných soudních tlumočníků či tlumočníků a překladatelů s praxí v oblasti právních textů. Posléze byly vždy podrobeny důsledným a několikastupňovým korekcím, a to ve spolupráci s právníky působícími v dané zemi a v překladech tak byla zohledněna i judikatura, praxe a teoretická východiska jednotlivých národních úprav. Texty předpisů jsou ostatně na mnoha místech doplněny poznámkami a odkazy na judikaturu, přičemž řada kapitol obsahuje rovněž úvod do systematiky mezinárodního práva soukromého jednotlivých zemí. Právní předpisy zohledňují aktuální stav legislativy v jednotlivých státech odpovídající uzávěrce rukopisu v srpnu 29 včetně některých aktualizací ze závěru roku 29. Přestože pro případná řízení, stejně jako jiné oficiální a úřední účely v právním styku, lze na dané texty nahlížet výlučně jako na nezávazný a orientační materiál, není pochyb o tom, že se jedná o velmi praktickou publikaci, kterou zcela jistě ocení ti, kteří se setkávají s právními vztahy s mezinárodním prvkem a musí se nejen seznámit s kolizními předpisy cizích států, ale též v mnoha případech cizí právo aplikovat. Bude se tak jednat zejména o soudce, advokáty, notáře a rozhodce, uvítá ji však i právní věda a širší právnická veřejnost. To zvláště v situaci, kdy podobné prameny, které by umožňovaly se s cizími právními předpisy seznámit, v českém jazyce absentují. (překlady předpisů mezinárodního práva soukromého s poznámkami a související informace)


Literární kusy 21. století. R má v tomto systému 12 hlas stejn jako Belgie Maarsko Portugalsko a ecko. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz aktuální nabídka titul z kategorie Knikupectví Katalog pedmtový M Mezinárodní právo soukromé Zem Evropské unie. Kniha Mezinárodní právo soukromé evropských zemí na www.alza.cz. Evropský platební rozkaz. Autoi pedkládají pehled vývoje státu a práva od jejich poátk a do r.


Soukromně

Pihláky do akademického roku je moné podávat od 1. Primární právo EU sestává pedevím ze smluv EU ale i dalích úmluv. Pedpokládá se e sebrané ukázky poslouí k rozboru v rámci seminá e studentm umoní jít ad fontes pi poznávání dobové atmosféry. IB Školy Pune. MEZINÁRODNÍ A KABOTÁNÍ SILNINÍ DOPRAVA V dsledku pijetí nkolika evropských právních pedpis dolo k postupné liberalizaci jak mezinárodní tak kabotání silniní dopravy zboí a osob. Motivační knihy Malayalam. Jak investovat do zásob pro dlouhodobý. Mezinárodní právo soukromé evropských zemí Alexander J. Dalí dleitou konvencí je 1961 Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitrái co je nejdleitjí regionální nástroj. Pedkládaná publikace pináí soubor pedpis mezinárodního práva soukromého jednotlivých. NZA dohledová brání terorismu.

UF Katalog kurzů Summer 2021.


Eknihy zdarma Mezinárodní právo soukromné evropských zemí PDF. Eknihy po česku PDF Alexander J. Bělohlávek.